Đặc tính Quotations trong html

Có bao giờ bạn tử hỏi nếu muốn thể hiện một đoạn trích dẫn văn bản trên HTML thì phải làm thế nào chưa nếu biết rồi bạn nên bỏ qua bài viết này nếu chưa bạn nên chăm chú theo dõi nhé @@

HTML <q> for Short Quotations

Short Quotatios: Trích dẫn ngắn

Thẻ HTML <q> element định nghĩa một short quotation.

Trình duyệt sẽ chèn quotation marks bao quanh thẻ <q> element.

Ví dụ hiển thị HTML - Quotations
Ví dụ hiển thị HTML – Quotations
ví dụ hiển thị Short Quotations
ví dụ hiển thị Short Quotations

HTML <blockquote> for Long Quotations

Long Quotations: Trích dẫn dài

Thẻ <blockquote> element định nghĩa một khối trích dẫn.

Ví dụ hiển thị Long Quotations
Ví dụ hiển thị Long Quotations
Ví dụ trích dẫn HTML - Long-Quotations
Ví dụ trích dẫn HTML – Long-Quotations

HTML <abbr> for Abbreviations

Abbreviations: Viết tắt

Thẻ <abbr> element định nghĩa các từ viết tắt.

Sử dụng đúng mục đích của thẻ giúp các bộ máy tìm kiếm đọc và hiểu được nội dung mà bạn muốn truyền tải.

Ví dụ for Abbreviations HTML- Quotations
Ví dụ for Abbreviations HTML- Quotations
Minh họa cho for Abbreviations - html-quotations
Minh họa for Abbreviations – html-quotations

HTML <cite> for Work Title

Thẻ <dfn> element định nghĩa một thuật ngữ hoặc một từ viết tắt.

1. If  <dfn> element có title, Nó đinh nghĩa thuật ngữ:

Ví dụ Work Title HTML-Quotations
Ví dụ Work Title HTML-Quotations
Hình ảnh minh họa cho word title
Hình ảnh minh họa cho word title

HTML <bdo> for Bi-Directional Override

Bi-directional Override: hướng hiển thị

Thẻ <bdo> element định nghĩa bi-directional override.

Nếu trình duyệt của bạn có hỗ trợ bdo, thì đoạn văn bản dưới đây sẽ hiển thị từ phải sang trái:

ví dụ hướng hiển thị html
ví dụ hướng hiển thị html
Anh minh họa hướng hiển thị Bi-Directional Override HTML Quotations
Anh minh họa hướng hiển thị Bi-Directional Override HTML Quotations

HTML Quotations, Citations, and Definition Elements

Tóm tắt nội dung html Quotations
Tóm tắt nội dung html Quotations

Trả lời